ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων σε διάφορους δρόμους στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ           1,422,764.23  €  Σε εξέλιξη